Jun 13, 2009

Lang Lang - Dragon Songs

"Yellow River" Piano concerto
Based on the Yellow River Cantata (1939) by Xian Xinghai
China Philharmonic Orchestra
Long Yu, conductor

Lu Wencheng (1898-1981)
Autumn Moon on a Calm Lake

He Luting (1903-1999)
The Cowherd's Flute

Traditional
Dialogue in Song

Sun Yiqiang (1945)
Dance of Spring

Wu Zuqiang (1927)
Du Mingxin (1928)
Straw Hat Dance

Deng Yuxian (1906-1944)
Spring Wind

Zhu Jianer (1922)
Happy Times

Traditional
Spring Flowers in the Moonlit Night on the River
Fan Wei, pipa

Zhao Jiping (1945)
Dance from Quici
Zhang Jiali, guanzi

Wang Jianmin (1956)
At Night on the Lake Beneath the Maple Bridge
Ji Wei, guzheng

Lang Lang, piano

Download here