Apr 24, 2011

Shostakovich - Ashkenazy - Symphony no. 11


Dmitri Shostakovich (1906-1975)
The Symphony No. 11 in G minor, op. 103 "The Year 1905"

St Petersburg Philharmonic Orchestra
Vladimir Ashkenazy

Download here